HomeOświataKonsulat Generalny RP w Grodnie ogłasza rekrutację na studia w Polsce

Konsulat Generalny RP w Grodnie ogłasza rekrutację na studia w Polsce

Konsulat Generalny RP w Grodnie informuje o rozpoczęciu rekrutacji osób polskiego pochodzenia na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2017/2018.

Fot.: Migrapolis.pl

Oznacza to, że zameldowani na terenie Grodzieńskiego Okręgu Konsularnego obywatele Białorusi, zainteresowani studiowaniem na wyższych polskich uczelniach ze stypendium Rządu RP, mogą już składać dokumenty aplikacyjne na studia w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie.

UWAGA! Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 marca 2017 roku.

Konsulat Generalny RP w Grodnie prosi zainteresowanych, aby przed wpisaniem do kwestionariusza (jest do pobrania w załączniku do niniejszej publikacji -red.) kierunku przyszłych studiów, sprawdzili oni, czy nauczanie na takim kierunku jest w Polsce faktycznie realizowane.

Placówka konsularna przypomina także, iż warunkiem przyjęcia i rozpatrywania wniosków na studia w Polsce jest posiadanie Karty Poilaka lub innych dokumentów, potwierdzających polskie pochodzenie.

Niżej podajemy szczegółowy wykaz kryteriów, które muszą spełniać kandydaci, ubiegający się o dostanie się na studia wyższe w Polsce ze stypendium Rządu Rzeczypospolitej Polskiej:

1. mają udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość);
2. nie posiadają obywatelstwa polskiego, pozwolenia na osiedlenie się w Polsce oraz nie są wymienieni w pozostałych punktach ust 2. artykułu 43 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;*
3. mają ukończony 17 rok życia przed rozpoczęciem kształcenia w Polsce tj. przed 1 października 2017 r., w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się osoby, które nie ukończą 17 lat;
4. legitymują się świadectwem ukończenia szkoły średniej (dojrzałości) uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania – dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie dawniej niż trzy lata wcześniej;
5. posiadają świadectwo z ostatniej klasy/semestru w szkole średniej – dla osób, które w momencie ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce nie ukończyły jeszcze szkoły;
6. na świadectwie maturalnym lub ostatnim świadectwie (z ostatniej klasy szkoły średniej) otrzymały z przedmiotów kierunkowych ocenę co najmniej dobrą;
7. były lub są uczniami szkół średnich z polskim językiem nauczania (w miejscowościach, w których takie szkoły istniejąlub w najbliżej okolicy);
8. przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku.

*Osoby, o których mowa w pkt 3) obowiązane są przedstawić zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na podjęcie studiów w Polsce, poświadczoną przez placówkę.

W załącznikach do tej publikacji obok Kwestionariusza Kandydata na studia, znajdziecie Państwo tabelkę z wykazem dokumentów, które należy złożyć razem z kwestionariuszem.

Znadniemna.pl na podstawie informacji, otrzymanych z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie

Załączniki:

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Wykaz dokumentów

 

No comments

leave a comment